Home

Artsopdelt resultatopgørelse eksempel

Arts- og funktionsopdelt resultatopgørelse - YouTub

11.9.2 Eksempel på opstilling af en artsopdelt resultatopgørelse I dette afsnit vises et eksempel på en opstilling af en artsopdelt resultatopgørelse med. viteter. Der kunne også have været valgt en artsopdelt resultatopgørelse, hvor omkostningerne bliver præsenteret i forhold til deres art, fx personaleomkostninger, vareforbrug, eksterne omkostninger, af-og nedskrivninger mv. Da det imidlertid er den funktionsopdelte resultatopgørelse, der generelt anse I en artsopdelt resultatopgørelse, opstilles de enkelte poster efter deres art (f.eks. materialer, personale osv.), mens posterne i den funktionsopdelte resultatopgørelse opstilles efter den organisatoriske funktion (produktion, salg, distribution, administration), hvori posterne/beløbene er fremkommet. Med andre ord Figur 12.5 Principskitse for artsopdelt resultatopgørelse for et selskab Du skal logge ind for at skrive en note Figur 12.6 Principskitse for funktionsopdelt resultatopgørelse for et selska

Resultatopgørelse - Ageras store jura- og regnskabsordbo

  1. Eksempler på eksamensspørgsmål i Eksternt regnskab, Opgave 13 Spørgsmål 2: Redegør for forskellen mellem den funktionsopdelte og den artsopdelte resultatopgørelse: Ifølge årsregnskabsloven kan virksomheder vælge mellem to mulige måder at opstille resultatopgørelse: Artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse (se s. 100-101)
  2. Resultatopgørelse - Guide/Skabelon Filen består af en resultat opgørelse, som man frit kan benytte og redigere i! Man skal blot indskrive div. tal, excel beregner automatisk
  3. For eksemplets skyld er der vist såvel en artsopdelt som en funktionsopdelt resultatopgørelse. Redaktionen af nærværende årsrapportmodel er afsluttet den 8. oktober 2001. * * * Foreningen af Statsautoriserede Revisorer benytter lejligheden til at takke FSRs Studie- og Understøttelsesfond, der har bidraget med et til
  4. istration, osv

årsregnskabets bestanddele (resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder re-degørelse for anvendt regnskabspraksis) omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uaf-hængige revisors erklæringer, evt. koncernregnskab samt eventuelle frivillige supplerende beretninger I dette afsnit vises et eksempel på en opstilling af en artsopdelt resultatopgørelse med udgangspunkt i en saldobalance. Eksempel: Winex A/S - opstilling af en. Som ved artsopdelt regnskab er her vist et simpelt eksempel på en FUNKTIONSOPDELT RESULTATOPGØRELSE.. Denne opstillingsform benyttes af produktionsvirksomheder. I modsætning til artsopdelt resultatopgørelse er regnskabet her opstillet efter FUNKTIONER, nemlig PRODUKTION, DISTRIBUTION og ADMINISTRATION

11.9.2 Eksempel på opstilling af en artsopdelt ..

  1. APPENDIX C Artsopdelt resultatopgørelse i regnskabsklasse C og D Fig. C.1 Eksempel på en artsopdelt resultatopgørelse for regnskabsklasse C og D. I det følgende vil der være en kort gennemgang af de enkelte regnskabs-poster i fig. C.1. Nettoomsætningen på tkr. 487.900 i fig. C.1 viser årets varesalg eks-klusive moms og punktafgifter
  2. Formålet med dette appendix er kort at gennemgå regnskabsposterne i den artsopdelte resultatopgørelse for store virksomheder efter regnskabsklasse C og D. I fig. C.1 er vist et eksempel på en artsopdelt resultatopgørelse, hvor alle regnskabsposter i årsregnskabslovens bilag er med (alle beløb i kr )
  3. ologisk analyse I takt med den stigende globalisering, har de danske virksomheder i stigende grad deres årsregnskaber oversat til engelsk. En virksomheds årsregnskab spiller en vigtig rolle i virksomhedens kommunikation med omverden, da årsregnskabet giver informationer ti

Virksomhedsøkonomi B Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Støru Det vigtigste tal i resultatopgørelsen er årets resultat, der viser, om der har været overskud eller underskud.. Resultatopgørelsen er opdelt i en venstre og en højre side Forord Virksomhedsøkonomi, niveau A, 3. udgave omfatter grundbog og opgavesamling (begge i to bind) samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på. Hvad skal vises og medtages i en resultatopgørelse? Alt skal som udgangspunkt vises i en resultatopgørelse. Dog har man mulighed for blot at vise bruttofortjenesten, hvis man tilhører regnskabsklasse B eller C. Bruttofortjenesten er nettoomsætningen minus produktionsomkostninger således kun bruttoresultatet vises

11.2.3 Resultatopgørelse Ved en resultatopgørelse forstår man en opgørelse af virksomhe­ dens indtægter og omkostninger for en given periode samt den på­ gældende periodes resultat (overskud eller underskud). I det følgende vil vi se lidt nærmere på begreberne indtægter og omkost Årsrapport 2007 - eksempel CVR-nr. *** IV Beholdninger af brændsel, rør til ledningsnettet m.v. ved regnskabsårets udløb optages i års-rapportens balance og udgiftsføres i takt med forbruget. Det samme vil være gældende i pris-regnskabet efter VFL. På tilsvarende måde vil den regnskabsmæssige beregning og periodi Nu da vi har forstået anatomien i en resultatopgørelse, kan vi ud fra ovenstående eksempel på en resultatopgørelse se, at virksomheden ABC har formået af forøge sin omsætning med 33% samt reducere vareforbruget fra 23% til 19% af omsætningen Figur 3.2 Eksempel på artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse Figur 3.3 Balancen i kontoform Balance Aktiver Passiver ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Overførte overskud Finansielle anlægsaktiver OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i al

Resultatopgørelse. Registrer virksomhedens indtægter og udgifter med dette regneark i Excel med en 12-måneds resultatopgørelse. Instruktioner til reference og forberedelse inkluderet. Dette er en handicapvenlig skabelon For eksempel er afskrivning ikke rigtigt en kontant omkostning. Det er en mængde, der trækkes fra den totale værdi af et aktiv, som tidligere er taget højde for. Derfor regnes den tilbage i nettoomsætningen, når man beregner pengestrøm Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den enkelte regnskabsperiode er gået.Resultatet opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger, og resultatet forklarer ændringen i egenkapitalen

• Resultatopgørelse • Noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt egenkapitalbevægelser. Virksomheden kan endvidere vælge at medtage en pengestrømsopgørelse. Årsrapportmodel-len for klasse C-virksomheder indeholder et eksempel på en pengestrømsopgørelse Få alt at vide om en kontoplan og download gratis din egen. Du kan så altid tilføje ekstra konti eller fjerne dem du ikke har brug for 30.3 Funktionsopdeling af omkostninger. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen

indholdsfortegnelse introduktion og begrebsramme.....3. Organizational Behavior - Notes Solution Manual of Cost Accounting A Managerial Emphasis by Horngren, Datar & Rajan 14th Edition Microeconomics Cheat Sheet 1 Prøveeksamen 20 Maj 2018, spørgsmål og svar Ian Jacques-Mathematics for Economics and Business 9th edtion Samlet noter regnskab inter 21000 Resultatopgørelse: 6 Renteindtægter. 6100 Renteindtægter. 22 Balance. 22000 Balance. 7 Renteomkostninger. 7100 Renteomkostninger. Du skal logge ind for at.

Jeg lavede et indlæg om for et stykke tid siden, at jeg benyttede mig af Excel som mit regnskabsprogram. Der har været en masse som var interesseret i at se hvordan jeg havde bygget det op. Hvis du har et mere kompleks regnskab, så overvej at bruge E-conomic som har indbygget skabelon til årsregnskab viteter. Der kunne også have været valgt en artsopdelt resultatopgørelse, hvor omkostningerne blev præsenteret i forhold til deres art, fx personaleomkostninger, vareforbrug, eksterne omkostninger, af-og nedskrivninger mv. Da det imidlertid er den funktionsopdelte resultatopgørelse, der generelt anse En resultatopgørelse består i princippet af 2 dele. Den første del består af virksomhedens indtægter. Den anden del består af virksomhedens omkostninger. Forskellen mellem de to dele er årets resultat. Indtægter Virksomheden skaber indtægter ved at sælge varer til sine kunder. Dette varesalg kaldes i resultatopgørelsen Omsætning I den virkelige verden kan regnskabsposterne have forskellige navne og begreber, her har jeg forsøgt at opstille en standard med de engelske oversættelser i parente Resultatopgørelse: Artsopdelt eller funktionsopdelt er en opstillingsskabelon som er de valgmuligheder årsregnskabsloven giver. Google Årsregnskabsloven og scroll ned til bilagene, der kan du se hvad der menes. Pengestrømsopgørelse: er ikke en pligt i regnskabsklasse B, så for nemhedens skyld bør du nok fravælge dette punkt

Et eksempel herpå kunne være et motoranlæg, hvor motorens grundbestanddele måske har en forventet brugstid på 12 år, mens stempler, foringer, lejer, elektronik m.v. har en forventet levetid på 6 år, hvorefter der skal ske en hovedrenovering af motoren KONTOPLAN FOR RESULTATOPGØRELSE Artsopdelt HANDELSVIRKSOMHEDER Funktionsopdelt PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Vareforbrug 2100 Vareforbrug 3 Andre eksterne omkostninger 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Tab på tilgodehavender 3400. Virksomhedens omkostninger kan specificeres artsopdelt eller funktionsopdelt, hvilket fremgår af figurerne 12.5 og 12.6. Aktie- og anpartsselskaber er skattepligtige, idet de skal betale en indkomstskat (selskabsskat) på 25% (januar 2010) af selskabets skattepligtige indkomst Artsopdelt resultatopgørelse Nettoomsætning - Vaerorbrugf Bruttofortjeneste Eksempel på afslutningsark Saldobalance i 1.000 kr. Efter-posteringer Result

Eksternt regnskab - HHXnoter

• Appendiks F - Eksempel på årsrapport, klasse B • Appendiks G - Eksempel på årsrapport, klasse C (inkl. koncernregnskab) Appendiks A - G er en integreret del af vejledningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Anvendelsen af vejledningen • Vejledningens indhold er som udgangspunkt. 11.2 Eksempel - Artsopdelt resultatopgørelse 11.3 Eksempel - Funktionsopdelt resultatopgørelse 11.4 Eksempel - Balance 11.5 Eksempel - Noter 11.6 Checkskema ved periodeafslutning 11.7 Indberetning og sandsynliggørelse af momsen 11.8 Skabelon til bilag vedr. udbetaling af skattefri godtgørelser 11.9 Checkliste over materiale til reviso Her finder du Excel-skabeloner til årsregnskabet.. Bemærk, at skabelonerne findes i to versioner med eller uden vejledning. Niveau F: Regnskab for handels- og servicevirksomhed F (uden vejledning 11.9.1 Artsopdelt resultatopgørelse p485 Side·Info. 11.9.2 Eksempel på opstilling af en artsopdelt resultatopgørelse p486 Side·Info Nem indtastning af resultatbudgettet. Resultatbudgettet er et vigtigt element i din forretning, men det kan også være en tidstung opgave at udforme det. Budgetprocessen kan dog lettes en del med InfoSuites budgetløsning

beretningsform, den ene af to skematiske former for opstilling af balance og resultatopgørelse, som et selskab eller en koncern ifølge Årsregnskabsloven kan vælge imellem. Den anden form benævnes kontoform. Se årsregnskab resultatopgørelse profit and loss account / income statement (n) revidere regnskab audit accounts (v) revisionskontrol audit (n) revisor accountant / auditor (n Handels- og servicevirksomhedernes er artsopdelt. Produktionsvirksomhedernes resultatopgørelse er Eksempel på fordeling af husleje på de tre funktioner

12. Årsrapport for selskaber Virksomhedsøkonomi A (iBog

Bogføring og regnskab på nettet: Artsopdelte og

12.3.1 Artsopdelt resultatopgørelse p485 Side·Info. 12.3.2 Eksempel på opstilling af en artsopdelt resultatopgørelse p486 Side·Info resultatopgørelse for en produktionsvirksomhed (som rummer nye elementer pga nye omkostningstyper) Forløbsskitse dato kl Hvem er PÅ Hvad sker arbejdsform 23/4 10.30 Lærer Gennemgang af dagens program og mål på slide klasse PP1 Kl. 10.35 Lærer + i alt ca 6 frivillige elever Produktion af papirsflyvere Virksomhed etableres

Resultatopgørelse - Guide/Skabelon - Iværksætter Debatten Amin

Resultatopgørelse - Hvad er en resultatopgørelse

Accept af cookies fra SkabelonDesign A/S. Vi bruger cookies til at optimere brugen af websitet og til at generere statistik. Ved at benytte vores side, accepterer du samtidigt brugen af cookies Se eksempel næste side. 16 Eksempel vedrørende behandling af gevinst / tab på salg af anlægsaktiver Forudsætninger: Anskaffelsessum den 1. januar 2005 Scrapværdi Forventet levetid i år Årlig afskrivning Salgssum den 31. december 2008 1.000.000 200.000 8 100.000 750.00 Her i afsnit 11.2 vil vi vise opstillingen af årsregnskabet for virksomheden Birk Pejse, der drives som en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden har afsluttet bogholderiet og udskrevet en saldobalance pr. 31. december (beløb i 1.000 kr.) Enkeltmandsvirksomheder skal følge reglerne i regnskabsklasse A. Her stilles krav om, at der skal udarbejdes en ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og en række noter. I det efterfølgende bliver du kun præsenteret for indholdet af resultatopgørelsen og balancen. Et regnskabsår består af 12 måneder Resultatopgørelse iværksætter En iværksætter kan søge om en indkomst erklæring for at ansøge om et tilskud eller lån. Tilskud At vurdere, om en person er berettiget til at udstede en resultatopgørelse, kan også blive anmodet om. Resultatopgørelse pant I visse tilfælde er der endog kan gives pant i en resultatopgørelse

ÅRSRAPPORT 2016 - bdo

At kunne redegøre for årsrapportens indhold og opstille artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse og balance. At kunne udarbejde økonomiske rapporter for en virksomhed. At kunne anvende it-værktøjer til opgaveløsning. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Individuel opgaveløsning. Gruppearbejde. Gruppefremlæggelser Rådgivning om økonomi, skat og forretningsudvikling Statsautoriseret revisor Kurt Lægård og registreret revisor Jørn Christoffersen skriver om regnskab, bogføring, software og tips til gode arbejdsrutiner og nyt omkring at føre et regnskab og anvende regnskabet som styringsredskab i virksomheden

12.3.2 Eksempel på opstilling af en artsopdelt ..

eksamens forbedredelse vi har en resultatopgørelse som indeholder indtægter og omkostninger. vi har desuden en balance som indeholder aktiver og passiver. v Fig. 22.1 Artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform. Omkostningsgrupperne Vareforbrug, Andre eksterne omkostninger, Afskrivninger og Renteomkostninger er gennemgået i de foregående ka-pitler. I det efterfølgende skal vi se på, hvad der indgår i omkostningsgruppen Personaleomkostninger, og hvordan virksomheden løbende bogføre De efterfølgende afsnit vil indeholde omtale af forskellige regnskabsposter, herunder om disse poster bør indgå i det resultat, som anvendes ved vurderingen af erhvervsevnetabet. Nedenfor er vist et eksempel på en artsopdelt resultatopgørelse: Eksempel på resultatopgørelse Eksempel på revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i DLBR Gården Vi har revideret årsregnskabet for DLBR Gården for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010, omfattende: anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet.

Skemakrav og opstilling af resultatopgørelse - kurser

En liste af økonomiske ord / begreber med forklaringer - ordliste for brugere af økonomisystemer (ERP) / regnskabsprogrammer og andre artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse og balance uden noter ud fra en fær-dig saldobalance, redegøre for en virksomheds pengestrøm med likviditets-virkning fra drift, investering og finansiering, samt forklare væsentlige sammenhænge mel-lem resultatopgørelse, pengestrøm og balance med udgangspunkt i en virksomheds årsrapport Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for perioden 01.01. - 30.11.2010, hvor varesalg og vareforbrug er opdelt på kundegrupperne private og erhverv. Saldobalancen fremgår af bilag 5, og i bilag 6 findes en skabelon til udarbejdelse af resultatopgørelsen. 4.2 (5 %

Vi vil løbende udvide ovenstående eksempel med yderligere transaktioner. 1.2 Opstillingsformer Som du måske erindrer, så gennemgik vi i forbindelse med resultatopgørelsen to forskellige opstillingsmetoder, nemlig den artsopdelte og den funktionsopdelte resultatopgørelse. Også for opstilling a I den funktionsopdelte resultatopgørelse vil de derimod indgå under produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og finansielle omkostninger. Det vil i de [...] omfatter de omkostninger, der er forbundet med at have et varelager. Det drejer sig først og fremmest om renter af den kapital, der er bundet i lageret Den autoriserede kontoplan Kapitel 3. 1 indhold.pdf. Her kan du se hele Kapitel 3. 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse til kapitel 3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner Artsopdelt resultatopgørelse 6.6 A-skat 9.5 Associeret virksomhed 3.1 ATP 7.6 Eksempel på ledelsesberetning 5.4 Eksternt bilag 6.2 Ekstraordinære poster 7.1

populær: