Home

Respektioikeus

Respekträtt - Upphovsrättsskola

Respektioikeus pitää huolen siitä, ettei teosta muuteta tekijää loukkaavalla tavalla. Taloudelliset oikeudet antavat luovan alan toimijoille mahdollisuuden ansaita elantonsa luovalla työllä respektioikeus Yritysten immateriaalioikeuksista I - Tekijänoikeudet. kesäkuu 7th, 2016 Jari Sotka Artikkelit. Tekijänoikeus on yksinomainen oikeus teoksen hyödyntämiseen. Teoksia ovat muodoltaan itsenäiset ja omaperäiset kirjalliset ja taiteelliset teokset Kuvaston juttusarjassa teemme selkoa tekijänoikeuslakiin ja kuvataiteilijan oikeuksiin liittyvistä termeistä. Tässä artikkelissa aiheena ovat taiteilijan moraaliset oikeudet, isyys- ja respektioikeus, ja miksi sinun on hyvä olla oikeuksista tietoinen Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä

Tekijänoikeus Suomessa - Wikipedi

 1. en. Taloudelliset oikeudet ovat sopimuksin luovutettavissa pois joko kokonaan tai osittain. Myös suullinen sopimus on pätevä, mutta suositeltavaa on aina sopia oikeuksien luovutuksesta ja sen ehdoista.
 2. Moraaliset oikeudet ovat luovuttamattomia tekijän persoonaan ja kunnioittamiseen liittyviä oikeuksia, kuten isyysoikeus ja respektioikeus. Multimediateos. Multimedia teos on useiden eri aineistojen kuten kuvien, äänen, tekstien ja liikkuvan kuvan yhdistelmä. Muunnelma. Teoksesta tehty muunnelma on esimerkiksi käännös ja lyhennelmä
 3. en - esimerkiksi sen kopiointi, jakelu, julkinen esittä
 4. en digitaaliseksi voi johtaa respektioikeuden loukkaamiseen. Tekijänoikeuden moraaliset oikeudet, joista merkittävimmät ovat isyysoikeus ja respektioikeus, liittyvät tekijän persoonan kunnioittamiseen
 5. en)

Respektioikeus Operigh

 1. en). Taloudellisiin oikeusiin kuuluvat puolestaan teoskappaleiden valmista
 2. Sopimukset ja oikeudet Tekijänoikeus. Tekijänoikeuksista säädetään Tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Lailla turvataan tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia teokseensa
 3. Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaattioikeus tarkoittaa siis jokaisen oikeutta ottaa julkistetusta teoksesta tietyn määrän lainauksia
 4. Tags: TTVK, tekijänoikeus, isyysoikeus, respektioikeus, sitaattioikeus ← Vad betyder upphovsrätt? Kyrkan i Esbo - för oss alla.
 5. Respektioikeus määrää, ettei teosta saa käyttää uudelleen tai muokata tavalla, jota teoksen tekijä pitää loukkaavana tai epäsopivana. Moraalisista oikeuksistaan ei voi luopua, joten vaikka tekijänoikeuksien haltija vaihtuisikin, moraaliset oikeudet säilyvät teoksen alkuperäisellä tekijällä
 6. en

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa? - YouTub

Respektioikeus. Tekijän respekti- eli kunnioittamisoikeus tarkoittaa, että teosta ei saa muuttaa tekijän taiteellista arvoa ja ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Säännös siis kieltää teoksen sellaisen muuttamisen, joka loukkaa tekijän persoonaa. Muu muuttamisoikeus kuuluu tekijän taloudellisiin oikeuksiin • Tekijän moraaliset oikeudet (isyysoikeus, respektioikeus) suojaavat tekijän henkilöä ja kunniaa • Tekijän taloudelliset oikeudet mahdollistavat hänelle korvauksen saamisen teosten kaupallisesta hyödyntämisestä - Tekijät saavat yleensä palkkaa/palkkiota vain mikäli teos on kaupallinen menestys Moraaliset oikeudet suojaavat sitä, että tekijän nimi tulee ilmoittaa teoksen käyttämisen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti (isyysoikeus) ja sitä, että teosta ei saa muuttaa tai esittää tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus). Voiko tekijänoikeuksia luovuttaa edelleen

respektioikeus - Asianajotoimisto Jari Sotk

ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeudella tarkoitetaan tekijän oikeutta tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi silloin . kun teosta käytetään. Respektioikeus puo-lestaan tarkoittaa kieltoa muunnella teosta siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä. Tekijä voi luovutta Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla taikka saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus). Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle ja sen siirtäminen. Respektioikeus taas merkitsee sitä, ettei teosta saa muunnella tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, eikä saattaa yleisön saatavin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Loukkaavuutta arvioidaan puolueetonta mittapuuta käyttäen

Respektioikeus takaa sen ettei teosta käytetä tekijää loukkaavalla tavalla. Teos ylittää teoskynnyksen, jos se on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Tekijänoikeudet ovat voimassa tekijän eliniän + 70 vuotta Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla eikä saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus). Tekijä ei voi kokonaan luopua moraalisista oikeuksistaan. Tekijällä on myös oikeus saada kuvataiteen teoksen alkuperäinen kappale nähtäväkseen. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu myös respektioikeus eli lain mukaan teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Tekijänoikeudellisesti suojatun teoksen käyttämiseen tarvitaan tekijöiden lupa. Tekijänoikeudella suojatun teoksen käytöstä sovitaan sopimuksella respektioikeus. Isyysoikeus tarkoittaa, että tekijän nimi on ilmoitettava teoksen yhteydessä. Respektioikeus puolestaan tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tavalla, joka loukkaa tekijää. Moraalisia oikeuksia ei voi luovut - taa eikä siirtää. Voit luovuttaa omat taloudelliset oikeutesi tai hankkia muiden tekijöide

Respektioikeus tarkoittaa tekijälle kuuluvaa oikeutta vastustaa teoksensa sellaista muuttamista ja saattamista yleisön saataviin, joka loukkaa tekijänkunniaa eli tekijän kirjallista arvoa tai omalaatuisuutta RESPEKTIOIKEUS Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuut-ta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaa-vassa yhteydessä tai muodossa. Yleisölle välittämistä on esimerkiksi televi-siossa tai radiossa lä-hettäminen, pyynnös-tä tapahtuva eli nii respektioikeus). 12. Tekijänoikeus syntyy aina teoksen tekijälle eli luonnolliselle hen-kilölle. Tekijänoikeus on TekijäL 43 §:n mukaan voimassa, kunnes tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Opinnäytetyön tekijänoikeudellinen arviointi 13. Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut hakijan toimittaman opinnäy-tetyön Respektioikeus. Tekijänoikeuden sisältö Siteeraus •Suora lainaus teoksesta •Hyvän tavan ja tarpeen edellyttämässä laajuudessa •Asiallinen yhteys •Ns. vetoamisfunktio •Ei tarvitse. Respektioikeus Respektioikeus on merkittävä, koska sen avulla tekijä voi vastustaa teoksen loukkaavaa käyttöä. [8] Laki suojaa tekijänkunniaa eli tekijän nauttimaa kirjallista tai taiteellista arvonantoa sekä teoksen muuttamiselta että muutetun teoksen julkistamiselta

respektioikeus - Kuvast

11. Moraaliset oikeudet: respektioikeus. Sama lain 3. pykälä määrittelee respektioikeuden: Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä respektioikeus (muilla ei ole lupaa muuttaa teosta taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla). Hyvä puolueeton tietolähde tekijänoikeudesta on opetus- ja kulttuuriministeriön sivusto. Teosto ja musiikin tekijänoikeude Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijäpersoonaa. Tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti kartassa ja karttaotteessa (isyysoikeus). Teosta ei myöskään saa muuttaa tai saattaa yleisön saataville tekijän arvoa loukkaavalla tavalla (respektioikeus). Respektioikeutta tarkennetaan tilaussopimuksessa Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä Respektioikeus puolestaan sitä, ettei teosta saa muuttaa tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai saattaa teosta yleisön saataville loukkaavassa yhteydessä. Taloudelliset oikeudet sisältävät mm. oikeuden määrätä teoksen käytöstä, valmistaa kappaleita teoksesta ja saattaa teos yleisön saataville

Moraaliset oikeudet - Kopiraittilan Koul

Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä. Ukon pakka on julkaistu 2017. Teos katsotaan julkistetuksi, kun se luvallisesti on saatettu yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus ja respektioikeus Muunnelma. Toisen teoksesta tehty käännös, sovitus tai muulla tavoin toisen teosta muuttamalla aikaansaatu uusi teos. Muunnelma saa tekijänsuojaa vain, mikäli se täyttää teoskynnyksen vaatimukset. Muunnelman tekijänoikeus ei rajoita alkuperäisen teoksen oikeuksia. Musiikkikustantaj Alén-Savikko nosti esille havainnollisesti sen ongelman, joka kuvataiteen alalla nousee, jos kuvataiteen teoksia tarkastellaan tekijänoikeuksien näkökulmasta. Tekijänoikeuksissa on kyse yksinoikeuksista (esimerkiksi kappaleen valmistus-, isyys- ja respektioikeus), ja teoskynnyksen nähdään ylittyvän omaperäisyyden ansiosta Respektioikeus ei estä parodiaa ja sen sukuista uudelleenkäyttöä, vaikka se kääntäisi alkup. ideologian päälaelleen, mutta antaisi tekijälle veto-oikeuden kuvatunlaista loukkaavaa käyttöä vastaan. Kai

Sisältö Tekijanoikeus

Sen sijaan respektioikeus kieltää teoksen muuttamisen, etenkin jos, kuten tässä, väitetään kuvan parantuneen rajauksen johdosta.Siksi vastaus viimeiseen kysymykseen on Ei. Respektioikeus kieltää minua rajaamasta kuvaa toisenlaiseksi kuin mitä tekijänoikeuden haltija on sen tehnyt droit au respect: respektioikeus eli teosta ei ole lupa sitä valmistettaessa tai julkisuu-teen saatettaessa typistää, turmella tai muuten muuttaa tekijän taiteellista kunniaa loukkaavalla tavalla. droit d'accès: luoksepääsyoikeus, eli tekijällä on oikeus sovittuaan teoskappalee Respektioikeus Tekijänoikeuslaissa säädetään respektioikeudesta eli kunnioittamisoikeudesta, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla Lisäksi säännöksessä kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla ja teoksen saattaminen yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä (ns. respektioikeus, TekijäL 3 § 2 momentti) - Respektioikeus: teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen leikkaaminen ja rajaaminen. Eli tarvitset aina luvan kuvan muuttamiselle

Sanasto - Kopiraittilan Koul

 1. • Respektioikeus = teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavalla tavalla. CC BY NC-SA . Operight-hanke. Taloudelliset oikeude
 2. Teosta ei myöskään saa muuttaa taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla (respektioikeus). Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Suoja-aika on sama koko Euroopan Unionin alueella. Suoja-ajan jälkeen teokset ovat vapaasti käytettävissä. Moraaliset oikeudet sen sijaan eivät vanhene. Tekijänoikeuden rajoitukse
 3. Tekijänoikeus sisältää taloudelliset oikeudet eli kaikki teoksen valmistamiseen ja levittämiseen liittyvät oikeudet sekä moraaliset oikeudet eli tekijän oikeus tulla mainituksi tekijänä teosta esitettäessä (isyys- tai nimioikeus) ja oikeus loukkaamattomuuteen tekijänä (respektioikeus)
 4. Respektioikeus tarkoittaa sitä, että materiaalia ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavalla tavalla. Urgund -ohjelmalla voidaan todentaa, onko opiskelijan työ plagioitu vai ei. Opiskelija tekee sen pyydettäessä itse ja palauttaa raportin opettajalle
 5. Tekijänoikeuden moraaliseen puoleen kuuluvat ns. isyysoikeus, respektioikeus sekä luoksepääsyoikeus. Isyysoikeus velvoittaa esittämään tekijän nimen hyvän tavan mukaisesti silloin, kun hyödynnetään teoksen luomia taloudellisia oikeuksia
 6. Isyysoikeus Respektioikeus ♦ kopioimalla tieto­ koneen kovalevylle ♦ tallentamalla filmille, CD­R tai DVD­R­levylle ♦ painamalla kirjaan, postikorttiin tms. painotuotteeseen ♦ valokopioimalla ♦ käsin kopioimalla ♦ jne. ♦ välittämällä yleisölle johtimitse tai johtimitta ♦ esittämällä julkisesti esitystapahtumass
 7. takeine

Tekijänoikeus Teost

Kotila Olli (2009). Respektioikeus ja eräät digitaalisen käyttöympäristön erityispiirteet. Teoksessa Oesch Rainer - Heiskanen Hanna - Hyyrynen Outi: Tekijänoikeus ja digitaalitalous. Vantaa. WSOYpro. Lakimies Uutiset (2012). Lainvalmistelussa suuria puutteita. Lakimies Uutiset 6/2012, s. 2 Kaikkia tekijänoikeuteen kuuluvia oikeuksiaan taiteilija ei voi luovuttaa. Tekijänoikeuden kokonaisluovutus on ylipäänsä mahdollista vain tekijänoikeuteen kuuluvien taloudellisten oikeuksien osalta. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvia oikeuksia (isyys- ja respektioikeus) ei ole mahdollista kokonaan luovuttaa

respektioikeus luoksepääsyoikeus katumisoikeus klassikkosuoja Teoksia opetuksessa opettajan diapakka opettajan näyttämät kuvat ja muu media opettajan puhuma luento opiskelijan esitykset opiskelijan piirrokset opiskelijoiden ryhmätyöt yms. kaikkien näiden tallenteet Teosten omistajat opettaja omistaa tekemänsä teokset opiskelija omista Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla eikä sitä saa saattaa yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä (ns. respektioikeus). Edellä mainittuja oikeuksia kutsutaan usein yhteisnimikkeellä moraaliset oikeudet Tekijän nimeä ei myöskään saa poistaa teoksesta. Ainoastaan siinä tapauksessa, että tekijä haluaa pysyä tuntemattomana, voidaan tekijän nimi jättää mainitsematta. Teosta ei myöskään saa käyttää, esittää tai muunnella tekijän arvoa tai omaperäisyyttä loukkaavalla tavalla (ns. respektioikeus)

Respektioikeus uusien haasteiden edessä - IPRinf

Sen sijaan respektioikeus kieltää teoksen muuttamisen, etenkin jos, kuten tässä, väitetään kuvan parantuneen rajauksen johdosta.Siksi vastaus viimeiseen kysymykseen on Ei. Respektioikeus kieltää minua rajaamasta kuvaa toisenlaiseksi kuin mitä tekijänoikeuden haltija on sen tehnyt Kuva on uusi, kun se ei enää aiheuta samankaltaisuuselämystä vanhan kuvan kanssa. Elämyksellisyys esikuvan kanssa ratkaistaankin sitten tapauskohtaisesti. Myös tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluva respektioikeus saattaa mudostua esteeksi kuvan muokkaamiselle tai sen esittämiselle tekijää loukkaavassa yhteydessä Moraalisia oikeuksia ovat tekijänoikeuslain 3 §:än perustuvat isyysoikeus ja respektioikeus. Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä eikä teosta saa muuttaa tai esittää tekijää loukkaavalla tavalla. Tekijänoikeus syntyy tekijäll

UTUGuides: Tutkimusdata: Sopimukset ja oikeude

Tekijänoikeudet ja lisenssit - Tutkimusdata - UTUGuides at

Respektioikeus: muuttamattomana tai muunneltuna; välittämällä teosta johtimitse tai johtimitta (esim. tietoverkossa) oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti. .ja tuli voimaan xx.xx.xxxx. Kyseiset tekijän (yhtiökin/kustantaja, oikeuden omistajana vrt. myös lähioikeudet) mainitseminen ja respektioikeus koskevat kaikkia, valokuvaajaakin. Sekin sattuu vain kuvien valmistuksen vuoksi olemaan lähioikeuksissa. Laki 10§ Oikeudesta valokuvaan säädetään lisäksi 49 a §:ssä Kuva ja tekijänoikeus by Pigeon Person Aineiston kuvamateriaali on julkaistu Creative Commons lisenssillä Flickrissä gg Rangaistukset Tekijänoikeus teoskappaleen ja sen valmistukseen käytetyn välineen hävittäminen sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta Salakatselu sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi by hiyori13 Erilaiset oikeudet Taloudelliset oikeudet. Äänekosken taidemuseon historian ensimmäinen grafiikan työpaja toteutettiin sunnuntaina 18.11. osaavien ja taitavien ohjaajien opissa.Syysilottelijat-ryhmästä paikalla oli neljä ryhmäläistä opastamassa ja avustamassa kuvan valmistamisen eri vaiheissa 3 1 JOHDANTO 1.1 Aihealue Moni ei ensimmäiseksi yhdistäisi toisiinsa poliisin ammattia ja tekijänoikeuksia. Yhteiskunnassa, jossa konkreettinen väistyy aineettoman tieltä, tämä yhteys tulee kuitenki

Aineistonhallinnan käsikirja

3. Tekijänoikeuteen kuuluu myös ns. respektioikeus, joka tarkoittaa sitä, että teosta ei saa jakaa julkisesti loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Muutoin noudatetaan yleisiä ohjeita kuvien ottamisesta yleisissä tiloissa Yritysten immateriaalioikeuksista II - Tekijänoikeuden rajoituksista ja loukkauksista. 4.3.2014 Jari Sotka Artikkelit.. Tämä on tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevan artikkelisarjan 2. kirjoitus Musiikkiteoksen käyttö opetuksessa Tekijänoikeuslain nojalla säveltäjälle, sanoittajalle ja sovittajalle syntyvät tekijänoikeuslaissa määritellyt taloudelliset ja moraaliset oikeudet. Tekijälle yksinoikeus määrätä kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta sekä isyysoikeus ja respektioikeus

tekij an moraaliset oikeudet (ns. isyys- ja respektioikeus). Hyv a tapa eroaa toimialakohtaisesti (alan vakiintuneet k ayt anteet). Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan syvent av at projektiopintojaksot 14/7 Mitä tekijänoikeudellinen suoja merkitsee esim. ristikonlaatijan kannalta? Tekijänoikeus sisältää kahdenlaisia oikeuksia, taloudellisia ja moraalisia. Moraalisia oikeuksia ovat ns. isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeuden nojalla tekijällä on oikeus vaatia, että hänen nimensä ilmoitetaan teoksen yhteydessä siten kuin hyvä tapa. Isyysoikeus Respektioikeus tekijän nimen mainitseminen kopioitaessa tai nauhoitettaessa kielto muuttaa teosta sen arvoa loukkaavalla tavalla * Tiede & opiskelu: tieteellinen tieto ei ole taloudellisen tekijänoikeuden piirissä, mutta moraalinen tekijänoikeus huomioitava, myös luettelosuoja (nyk. tietokantasuoja) siis: lähde mainittava (vrt. Ei saa muuttaa tai asettaa saataviin loukkaavalla tavalla (respektioikeus). Lisäksi luoksepääsy- ja katumisoikeus sekä klassikkosuoja. Oikeuksia ei voida siirtää (paitsi perintö). Suoja-aika Tekijänoikeudessa 70 vuotta viimeisen tekijän kuolemasta. Lähioikeuksissa teoksen syntymisestä. Tekijä ja teoskynnys. Tekijänoikeuksien kattavuu

Selite Tekijällä on lähtökohtaisesti oikeus tulla mainituksi tekijänä, kun hänen luomaansa teosta hyödynnetään eli kun siitä valmistetaan kappaleita tai kun se saatetaan kokonaan tai osittain yleisön saataviin Miten selittäisit seuraavat termit: teoksen toisintaminen, isyysoikeus, moraaliset tekijänoikeudet, respektioikeus? Tutustu termistöön ja katso Tunne oikeutesi, taiteilija -sarjan kolmas osa, joka valottaa sanastoa yhteisötaiteilija Kaisa Salmen kertomuksen kautta

Tuunaa tuntisi digiaikaan - opettajan kolme roolia - tekijänä, käyttäjänä ja opettajana Juha Kallanranta Vaasa / Helsinki 28.9.2016 Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto r Isyysoikeus Respektioikeus 8 • kopioimalla • tallentamalla filmille • skannaamalla • jne. • esittämällä julkisesti • myymällä • vuokraamalla • jne. tekijän nimen mainitseminen kopioitaessa tai nauhoitettaessa kielto muuttaa teosta sen arvoa loukkaavalla tavall Erilaiset oikeudet Taloudelliset oikeudet - teoskappaleen valmistaminen - saattaminen yleisön saataviin Moraaliset oikeudet = isyys- ja respektioikeudet - isyysoikeus = tekijän oikeus tulla tunnistetuksi tekijänä - respektioikeus = kunnioittamisoikeus esim. kuvittajalla oikeus vaatia, että värierottelu on kunnolla suoritettu by matt.oharamatt.ohar

Isyysoikeus Respektioikeus tekijän nimen mainitseminen kopioitaessa tai nauhoitettaessa kielto muuttaa teosta sen arvoa loukkaavalla tavalla . 6. LUENTO. Määrittele respektioikeus tekijänoikeudellisena käsitteenä (2 p) Määrittele mallisuoja teollisoikeudellisena käsitteenä (2 p) Vastaustila 2 sivua. 2. Kuvaile pääpiirteissään viisi määrävän markkina-aseman väärinkäytötapaa (10 p) Vastaustila 2 sivua. 3 Yhteystiedot. Mariankatu 5, 3. krs. 00170 Helsinki | 09 4542 250 | toimisto@suomentietokirjailijat.fi. Toimiston yhteystiedot. Lähetä viesti toimistoo Moraaliset oikeudet: respektioikeus helmik-05 Olli Pitkänen 29 •Tekijää ei saa loukata - TekijäL 3.2: Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoi Respektioikeus Asiakas sitoutuu liittämään kaikkiin julkaisemiinsa kuviin tekijä-/lähde- tms. merkinnän (credit line/by line) samassa muodossa kuin se on kuvaan liitettynä Asiakkaan saadessa kuvan STT:ltä

Respektioikeus: Tekijän kirjallisen tai taiteellisen työn arvoa on kunnioitettava. Teosta ei saa esittää tai muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä Tekijä ei lähtökohtaisesti voi luopua moraalisista oikeuksistaan. Kirjailijan tai kääntäjän kannalta tärkeimmät moraaliset oikeudet ovat isyysoikeus, jonka mukaan tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä sekä tekijän kunniaa puolustava respektioikeus Etusivu Portfolio >. isyysoikeus ja respektioikeus • Taloudelliset oikeudet siirrettävissä sopimuksin, moraaliset ei Sanna Haanpää 9.11.2014 10 Tekijänoikeuden rajoituksia •Valmistaminen yksityiseen käyttöön (muutama kappale) •Siteeraaminen (hyvän tavan mukaisuus, tarkoituksen edellyttämä laajuus) •Teoksen esittäminen opetuksen yhteydessä (e Liiketoiminnan ollessa tappiollista ja yhtiön pääomien vähetessä tulee yrityksen johdon harkittavaksi kannattaako liiketoimintaa jatkaa. Vaihtoehtoja ovat konkurssi, yrityssaneeraus tai liiketoiminnan jatkaminen

populær: