Home

Drivhuseffektens betydning

Drivhuseffekten kan beskrives som fornemmelsen af at komme ind i et varmt og fugtigt drivhus. Drivhusets vægge tillader kortbølgede solstråler at passere gennem glasset, men væggene holder på varmen ved at tilbageholde de langbølgede varmestråler Professor Max Temp glemmer sin søn Sønnike i en dybfryser, mens han forklarer om atmosfærens betydning og om drivhuseffekt. Se mere i Klimanørd på DR1 Denne proces svækker derfor drivhuseffekten. Den øgede mængde metal-ioner gjorde, at der kunne dannes flere karbonatmineraler (f.eks. kalk CaCO3) i havene, som bundfældedes, så mere kulstof blev flyttet fra det hurtige kredsløb over i det langsomme og sænkede derved drivhuseffekten (se afsnit 2.2.1)

Det er rigtig dejligt at putte under dynen. Det er, fordi dynen holder dig varm. Den isolerer. Det er sådan, drivhuseffekten virker på Jorden. I atmosfæren omkring Jorden findes et usynligt lag af gas. Det bremser noget af varmen fra Jorden, så den ikke forsvinder ud i rummet. Den slags gas kalder vi drivhusgas og virker som et isolerende lag Drivhuseffekten er et begreb, som bliver brugt i flæng i forbindelse med klimaforandringer og den globale opvarmning.. Men hvad er drivhuseffekten og hvordan opstår den? I denne artikel kan du læse om fænomenet, som jordens klima bliver påvirket af Drivhuseffekten har en kæmpestor betydning for livet i havet! Store dele af både de reele drivhusgasser og de øgende temperature grundet drivhusgasserne bliver absorberet i havet Bemærk at drivhuseffekten og nedbrydningen af ozonlaget, det såkaldte ozonhul, bør ikke forveksles. Samtidig med at ozon dannes og nedbrydes i et kemisk kredsløb af solstrålingen og nedbrydes af CFC-gasserne, virker ozon som drivhusgas. Solen opvarmer jordoverfladen i form af lysstråler

Drivhuseffekten - Hvad er drivhuseffekt - Læs om drivhusgasse

Drivhuseffekten er en populær betegnelse for atmosfærens evne til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordoverfladen. Det er altså en isolerende effekt, som betyder, at Jordens temperatur ved overfladen er højere, end den ville være uden en atmosfære. Drivhusgasser er gasser i atmosfæren, der bidrager til drivhuseffekten i drivhuseffekten. Derimod vil en tilførsel af andre gasser, som absorberer ved andre bølgelængder, øge den samlede drivhuseffekt. Dette kompliceres dog af, at liniebredden afhænger af tryk og temperatur i atmosfæren, hvilket i praksis kan have stor betydning. Vigtige drivhusgasser. Mange af de luftarter, der sendes ud

Dermed er det muligt at sammenligne de enkelte gassers bidrag til drivhuseffekten og at summere effekten af alle drivhusgasser. I figur 2.5 er bidraget fra de enkelte menneskeskabte drivhusgasser omregnet til CO 2-ækvivalenter. Man kan på den måde direkte sammenligne, hvor meget de enkelte gasser bidrager med. Man kan se at kuldioxid er den. Formålet er at fremgøre drivhuseffektens betydning for jordens stigende temperatur, hvilket bliver kaldt Den global opvarmning. Rapporten omhandler strålingsbalance og drivhuseffekt i atmosfæren. Rapporten indeholder baggrundsteori omkring emnet samt teoretisk viden Fagportaler | Gyldenda En højere global gennemsnitstemperatur vil også få havene til at stige. Stigningen vil først og fremmest skyldes, at vand udvider sig, når det opvarmes. Men også en øget afsmeltning fra bjerggletschere vil have en betydning. Ifølge den fjerde statusrapport fra FN's Klimapanel vil stigningen ligge på op til 80 centimeter frem til år 2100

Drivhusgasserne tillader derfor solens lys at passere atmosfæren, men opfanger Jordens varmeudstråling og returnerer en del af den. Drivhusgasserne i atmosfæren har således afgørende betydning for den gennemsnitlige temperatur. Med drivhusgasser i atmosfæren er Jordens gennemsnitstemperatur på 14 °C Det er i store træk klimaet, der bestemmer og sætter grænser for menneskers og dyrs mulighed for at leve i bestemte områder. Ekstrem kulde som på Antarktis eller varme og manglende nedbør i fx Sahara gør det umuligt at dyrke jorden Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår Vi har lavet et forsøg påvisning af forbrændingsprodukter som påviser restproduktet ved afbrænding af sprit, billedet viser opstillingen af forsøget. Forsøgets resultat var at vandet i det lille reagensglas ble

Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverfla.. Vanddamp (luftfugtighed, altså ikke skyer og vanddråber) er den vigtigste drivhusgas, der angives at stå for 60 til 98 pct. af drivhuseffekten. CO2 angives at stå for 1- 26 pct., mens metan og N2O + O3 tilsammen angives at stå for 1- 8 pct. af drivhuseffekten

levende organisme der ikke har nogen særlig evne til at bevæge sig, og som typisk ernærer sig ved at omdanne uorganisk stof (fx vand og kuldioxid) til organiske forbindelser ved fotosyntese ofte specielt om organismer der har en lav, urteagtig stængel og grønne blade, idet man i så fald ser bort fra træer og busk Drivhuseffekten Livet på jorden ville ikke være til stede uden dan naturlige drivhuseffekt. Den naturlige drivhusef-fekt sørger for et tilfredsstillende varmt klima på jorden med en stabil temperatur, som giver vores planet disse unikke forhold for liv KATEGORI: KONSEKVENSER FOR DYR Af Ole Terney, biolog Disse svar blev oprindeligt skrevet som et supplement til tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden.Du kan tegne et abonnement på bladet her Drivhuseffektens betydning har været kendt siden slutningen af 1800-tallet, hvor flere forskere begyndte at beskrive fænomenet. I 1896 vurderede svenskeren Svante Arrhenius, at hvis atmosfærens koncentration af CO2 blev fordoblet, ville det føre til en global temperaturstigning på fem til seks grader

Drivhuseffekten, den naturlige selvfølgelig, har en stor betydning for jorden. Uden den ville jordens gennemsnitstemperatur ved overfladen være omkring -18 grader, og med drivhuseffekten er gennemsnitstemperaturen 15 grader som passer godt til livet på jorden. Menneskelig indgriben Drivhuseffekten har eksisteret meget længere end menneskene Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet fra blad nr. 4-2007 Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer. Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Html - Fag: Fysik A/B/ Den menneskeskabte betydning for det globale klima har vakt stor bekymring. Specielt er udledning af drivhusgasser og specielt kuldioxid under stærk mistanke for at spille en stor rolle. Forskellige teorier bliver omtalt og dokumenteret på siden

Drivhuseffekt - YouTub

Det er den første betydning vi skal se nærmere på her. Den etymologiske forklaring. Den etymologiske forklaring af fremmedordet klima finder vi i det oldgræske ord for hældning; klíma afledt af klinein 'hælde, bøje, bøje sig ned', som igen er afledt af indoeuropæisk *kjlei, *kjli 'bøje, hælde, læne'. Læs mere i sprogtemaet om. Vi ser allerede nu, at isen ved polerne smelter. Man regner med, at vandet i havene vil stige og oversvømme land, som ligger lavt. Vejret vil blive mere ekstremt, med flere storme, mere nedbør og mere tørke. Omkring Ækvator vil ørkenen brede sig. Det vil få stor betydning for mennesker og alt andet liv på jorden Drivhuseffekten forårsages af særlige luftarter (drivhusgasser, såsom vanddamp, CO 2, metan), skyer (bestående af mikroskopiske vanddråber og iskrystaller) og aerosoler (partikler) i de nederste 15-20 km af atmosfæren. Uden drivhuseffekten ville temperaturen på Jordens overflade være -19°C eller endnu koldere En fortsat global opvarmning i dette århundrede vil blive alvorlig for Danmark, men sandsynligvis mulig at klare, så længe opvarmningen sker i et jævnt tempo

2. Drivhuseffekten og Kulstofkredsløbet Sustainabl

Når bjerge som Rocky Mountains har så stor betydning for klimaet her på den anden side af Jorden, skyldes det, at bjergkæden afbøjer vinden mod sydøst ved et samspil imellem bjergene og Jordens rotation. Men når vinden kommer fri af bjergene ændrer den retning igen, og ude over de åbne have begynder den at blæse imod nordøst og Europa Prøv gratis i 30 dage. Alt til fysik-kemiundervisningen på ét sted. Faglige tekster, øvelser, eksperimenter, interaktive opgaver m.m Bogen omhandler vand, drikkevand, vandforsyning, vandforurening, forurening og om vandets historie og betydning for mennesket, vandets kredsløb, spildevandsrensning og kloakering, kunstvanding, dæmningsbyggeri samt drivhuseffektens betydning for vandstigningen. Bog af Pamela Grant og Arthur Haswell. Flachs, 2000 (48 sider) På længere sigt er det noget usikkert, hvilken betydning luftforureningen fra transportsektoren har. Det forventes, at antallet af biler på vejene vil vokse med 1,3 % om året frem til 2015 (Danmarks Transportforskning 2005), men til gengæld er de nyere biler mindre forurenende end tidligere

Den forsterkede drivhuseffekten, med tilhørende temperaturstigning, representerer en langsiktig og alvorlig utfordring som det er svært vanskelig å bedømme de fulle konsekvensene av. Drivhuseffekten og vannets kretsløp er knyttet sammen gjennom fordampning, konveksjon, skyer og nedbør, noe som betyr at en økt drivhuseffekt vil skape. Sporstoffers betydning tvinger og globale opvarmningspotentiale . De to begreber sporstoffers betydning tvinger og globale opvarmningspotentiale (GWP) må ikke forveksles med sporstoffers betydning effektivitet. Sporstoffers betydning tvinger er ændringen i energiomsætningen i jordens klimasystem i nogen tid på grund af nogle ydre forandringer Hvilken betydning har udledningen af CO 2 for klimaet ? Atmosfærens indhold af CO 2 stiger Det globale energiforbrug er steget eks-plosivt gennem de sidste 100 år. Langt størstedelen af energien stammer fra fos-sile brændstoffer som kul, olie og gas. Ved forbrændinger af fossile brændstoffer dannes CO 2, og atmosfærens CO 2-ind-hold stiger Jordens atmosfære består af forskellige luftarter, hvor ozon er en af dem. Atmosfæren består af tre lag: troposfæren, stratosfæren og mesosfæren. Troposfæren befinder sig fra 0 til 15 km over jordens overflade Vi har en kolbe med atmosfærisk luft og en med Co2. Kolberne skal forstille Jorden. En Jord med en drivhusgas og den almindelige Jord. Vi ville undersøge om Co2 egentlig har den store betydning for temperaturen. - og, som forventet, har det en stor betydning

Den naturlige drivhuseffekt - portals

 1. delig, ufarlig lungebetændelse, men fremover kan det blive en sygdom vi dør af. Sygdommens bakterier kan nemlig udvikle sig, så den ikke bliver brudt ned af vores medicin
 2. Vi synes selv, at der ikke kan laves mere, og vi har fået svar på alle spørgsmålene i problemformuleringen. Vi ved, hvad drivhuseffekten er, vi ved, hvilke konsekvenser det har, og vi ved, hvad vi kan gøre for at løse problemet
 3. De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for jorden. Konsekvenser, som man måske ikke kan se i dag, men som kan have betydning langt ind i fremtiden. Bæredygtighed handler derfor om alle de ting, vi gør i vores hverdag. Om vi køber mange eller få ting. Sorterer vores affald eller ej. Om vi cykler eller kører i bil

Drivhuseffekt - Hvad er drivhuseffekten og hvordan opstår den

 1. Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Drivhuseffekten - hvordan fungerer den? Du skal være logget ind for at se denne side
 2. Med fremkomsten af industrisamfundet kom en stadig større afhængighed af energiimport og finde måder at producere det . Metoder til at udnytte energien indeholdt i fossile materialer er blevet en primær kilde til brændstof og el
 3. Vi synes ikke at glasset hindret det synlige lyset fra lyspæra i særlig stor grad. Vi tror derimot at flere stk. glassplater kan ha gjort en mer betydelig forskjell. Uansett så mener vi at det ene laget glass hadde lite betydning for lyset, og det samme kan vi forsåvidt si om atmosfæren vår
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. Tak for din tilmelding! Lu

Drivhuseffekten - projekter

Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, John E Hermansen . Er der noget om, at de røde bøffer påvirker klimaet mere end gulerødderne? Og hvor meget betyder det egentlig? Skal man virkelig til at tænke på klimabelastning, når man køber ind Drivhuseffekten køler atmosfæren. Afkølingen af stratosfæren sker, fordi drivhuseffekten binder mere varme i troposfæren (de nederste 15 kilometer af atmo sfæren). Når den indkomne varmestråling fra Solen indfanges af drivhusgasserne i troposfæren, kommer der til at mangle et varmebidrag til stratosfæren, som derfor afkøles For at forklare den menneskeskabte drivhuseffekt, bliver man nødt til at forstå den naturlige del af drivhuseffekten. Der har altid været en drivhuseffekt så længe, der har været liv på jorden. Uden drivhuseffekten ville der f.eks. være minus 18 grader i stedet for lune 15 grader

Drivhuseffekt - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Klimaændringer. Den globale opvarmning betyder måske ikke så meget for mange lige nu, men om nogle år vil det have meget stor betydning da det vil gå ud over flere hundrede mennesker noget som vil ske er f.eks. is vil smelte, oversvømmelser, ozonlaget vil forsvinde og meget mere
 2. Drivhuseffekten Af Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space Nogle af gasserne i Jordens atmosfære absorberer den infrarøde stråling fra Jorden og opvarmer dermed atmosfæ-ren. Vanddamp er langt den vigtigste gas i denne drivhuseffekt, men der er stor opmærksomhed omkring kuldioxid
 3. Den samlede betydning fra alle skyer på Jorden er afkølende (≈ -20 W/m2). Der sker forskellige ændringer i skyernes karakter, når klimaet opvarmes. Nogle steder vil skymængden aftage, mens 1 Når drivhuseffekten tiltager er den øjeblikkelige effekt set fra et planetært synspunkt, at mængden af infrarød udstråling til verdensrummet.

Global opvarmning: Hvad er op og ned i debatten om CO2's

 1. drivhuseffekten, men ændringer i arealanvendelsen indenfor skov- og landbrug samt imellem de to are-alanvendelser kan påvirke lagringen af kulstof i jord og dermed balancen mellem bundet og atmosfæ-risk CO 2. Landbruget har endvidere et energifor-brug (direkte og indirekte), som også bidrager til udledning af CO 2. Dette kan delvis kompensere
 2. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som varmer opp atmosfæren og jorda. Uten den ville verdenshavene vært dekket av is og store områder ville vært for kalde til å bo på. Drivhuseffekten er altså grunnlaget for livet på jorda. Menneskeskapte utslipp av klimagasser forsterker drivhuseffekten, slik at temperaturen øker
 3. Drivhuseffekten er klimaskurk *Den globale temperaturstigning, som skete i løbet af 1990'erne, kan ikke forklares med Solens aktivitet. Det viser ny dansk forskning, som dermed bringer afgørende nyt ind i diskussionen om drivhuseffektens betydning for klimaet
 4. Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Drivhuseffekten - hvordan fungerer den? Lærerresurse. Om forløbet. Prøvevejledning. Introduktion
 5. T = = = 302 K = 29 C σ A 4 8 W , ,10 10 m 2 4 m K altså som nævnt en langt højere temperatur, end den vi kender i dag. Selv om modellen af mange grunde er en overforsimpling, så antyder den alligevel, hvilken enorm betydning en ændring i drivhuseffekten kan tænkes at have
 6. Intet nyt under solen, om man så må sige, men drivhuseffekten er mere aktuel end nogensinde. Også ozonlaget viser sig nu at være involveret Siden industrialiseringen tog fart i forrige århundrede, er indholdet af kuldioxid i atmosfæren steget måleligt - fra omkring 250 ppm før industrialiseringen til omkring 350 ppm idag

Hvad er drivhuseffekten for noget Enhedsliste

Jes Fenger, DMU om klimaændringers betydning i Da nmark. Workshoppen den 30. april var delt op i en fælles formiddagssession og fire parallelle eftermiddag ssessioner. Formiddagens session var en generel introduktion til de mange spørgsmål, der knytter sig til hele drivhusdebatten. Den omfattede dels præsentationer af forskellige sektorer Vi har i mange år vidst at der var tale om en klimaforandring. Faktisk helt tilbage fra 1895 kom teorien om den globale opvarmning. I den tid udledte man ikke en mængde CO2 der havde nogen betydning. I 1800 tallet var man mere interesseret om mysteriet om præhistoriske istider

Drivhuseffekten har stor betydning for temperaturen Jorden. Hvis den ikke havde eksisteret, ville der være ca. 30 grader koldere her på jorden. I dette forsøg kan du teste drivhuseffekten og prøve at finde en forklaring på, hvordan den virker Når isen smelter i havet omkring Grønland, så vil det få en konsekvens for isbjørnen. Isbjørnen lever ude på isen, hvor den kan fange sæler og fisk, men hvis isen forsvinder, så har isbjørnen ikke noget jagtområde, og dermed får den ikke nok mad

Lille stigning i drivhusgasser har stor konsekvens Videnskab

Højest oppe ligger termosfæren, der glider sammen med det ydre rum. De fire lag yder tilsammen beskyttelse mod ultraviolet stråling fra solen, og de hjælper med at holde jordoverfladen varm gennem drivhuseffekten. Atmosfæren gør også, at udsving i temperaturer mellem dag og nat bliver mindre, end de ellers ville have været Start studying Betydning av vær og klima. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

StråLingsbalance Og Drivhuseffekt I AtmosfæRen - Term Pape

Mens der stadig hersker tvivl om den hastigheden på indlandsisens massetab, og den komplekse sammenhæng i årsagerne til temperaturstigningerne, så er en ting sikkert: Ny is vil stadig dannes på indlandsisen, og der er endnu masser af is at beundre i Grønland de næste mange generationer Drivhuseffekten resulterer i at der er strålingsbalance ved en højere temperatur end hvis der ingen drivhuseffekt var. Skriv et svar til: Drivhuseffekten og strålingsbalancen Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål

Strålingsbalance Og Drivhuseffekt I Atmosfæren Essay - 715

Klimaforskere fra hele verden er enige: Klimaet har endret seg altfor raskt de siste årene. Vi - menneskene over hele kloden - må gjøre noe raskt dersom vi skal sørge for at den globale oppvarmingen begrenses til 2-3 °C over nivået som var før industrialiseringen begynte for noen hundre år siden Faktablad M2 Vindmøller og drivhuseffekten Faktablad Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi Faktablad T4 Vindmøllers energibalance. Bred politisk opbakning. I marts 2012 blev 95 % af Folketinget enige om en langsigtet energiaftale med konkrete mål for 2020: CO2-udledningen skal være 34 procent mindre, end i 199 Han begynder hermed ,at ville have noget ud af de ting han laver. Det er ikke længere uden betydning, hvilke handlinger han foretager sig. Og de små handlinger som egentligt betød nul og en skid finder han ud af kan undværes. Deres skygger bliver lange i takt med at de nærmer sig drivhuset. De vokser, i sindet. Bliver ældre, indvendigt Når det sker, vil det ikke kun have betydning for korallernes tilgængelighed af karbonat, men yderligere nedbryde de skeletter, som allerede er der i forvejen. - Ligesom når man får kalk på badeværelset. Man dupper lidt eddikesyre på, og opløser på den måde kalken for at få en skinnende ren vandhane

Fagportaler Gyldenda

Traditionelt har læring været opfattet som et fortrinsvist individuelt og intellektuelt anliggende tæt forbundet med undervisning. Bogen er udtryk for et. For at komme nærmere ind på, hvad konstrueret viden er, og hvilken betydning. Ud fra et perspektiv om legitim perifer deltagelse, betyder situeret læring MoviestarPlanet - a social game for kids, teens & tweens. Play dress up, be creative with Artbooks & star in movies. Have fun in a safe online network. Fame, fortune & friends is yours Derfor ophobes CO2 i atmosfæren og giver en øget drivhuseffekt. Der er mange åbenlyse tegn på, at vores udledning af CO2 langt overstiger, hvad naturens kredsløb kan klare. Det er et stort problem, fordi det kunstigt øger drivhuseffekten og dermed har en stor betydning for verdens klima Drivhuseffekten er altså ikke kun et problem, men også af afgørende betydning for livet på Jorden. Det afgørende er derfor omfanget, og præcis det samme gælder for den omstridte drivhusgas CO2, også kendt som kuldioxid Drivhuseffekten. Når sollyset rammer jorden hvad sker der så. I en simpel model, hvor jorden og atmosfæren betragtes under et, vil ca. 70 % af solenergien blive absorberet af jorden og 70 % vil blive kastet tilbage til verdensrummet, som IR-stråling

populær: