Home

Vad är ramlag

Ramlag - juridisk ordlista, begrepp, förklaring, betyder

En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall Sverige har vid några tillfällen fällts av Europadomstolen just pga långsamhet i tillämpningen och ramlagstiftningen är ständigt utsatt för kritik för bristande rättssäkerhet och för dess demokratiska underskott. Redigera? Artikeln skriven 2009-01-16 av Learning4sharing. Kategorier för Ramlag ramlag innebär(1), Lagar(1), HSL(1 Denna är en ramlag och en del av det målstyrda utbildningssystemet. Telelagen som är en ramlag innehåller två kontroversiella nyheter. Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag med näst intill obegränsade möjligheter för kommunerna att godtyckligt behandla ansökningarna om socialbidrag ramlag, lag som endast innehåller allmänt hållna regler, ramar. En ramlag (11 av 39 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in

Ramlag, Vad är Ramlag? Learning4sharing

  1. Fråga. Vad är en ramlag? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av
  2. Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, likaså Hälso och sjukvårdslagen (HsL). LSS däremot är som vi alla vet en rättighetslag med 10 klart definierade insatser. Staten via Försäkringskassan finansierar i huvudsak personlig assistans med kommunerna ansvarar för 8 av 9 övriga insatser. Landstinget ansvarar för insatsen Råd och stöd
  3. Ramlag Ordförklaring. En lag som anger de yttre gränserna och eventuell målsättning för lagen. Ramlagar är avsedda att fyllas ut med mer detaljerade avtal och myndighetsföreskrifter. Kategorier. La
  4. Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål

Vad betyder ramlag - Synonymer

ramlag - Uppslagsverk - NE

Vad är en ramlag? - spa

  1. ningssynpunkt är det viktigt att vård- och omsorgslagstiftningen ger tydliga förutsättningar för personalens arbete. Den osäkerhet som ibland finns ifrå-ga om vilken lag som är tillämplig i förening med skillnader i lagarnas upp-byggnad och innehåll kan medföra vissa svårigheter när det gäller att ge en sammanhållen vård och.
  2. Vad är en synonym och ett motsatsord? En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser
  3. dre utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande omständigheter och ett överlåtande att ta beslut till experter på enskilda områden
  4. Läste på en annan snackgrupp om ramlag. Vad är en ramlag? Vad är en lag som inte är en ramlag? Jag förstod inte och vill inte prata juridik i just den snackgruppen
  5. myndighet har att förhålla sig till en ramlag. 1.3 Avgränsning Fokus för denna uppsats är IVO:s tillsyn av socialnämnder i individ- och familje-omsorgsärenden. Uppsatsen kommer därför inte att behandla övrig tillsyn som IVO bedriver i andra fall än då det är relevant för den rättsliga analysen (såvida den inte är
  6. Ramlagstiftning och rättssäkerhet Motion 2001/02:K246 av Kenneth Kvist m.fl. (v) av Kenneth Kvist m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att analysera ramlagstiftningens konsekvenser för rättssäkerheten enligt vad i motionen anförs

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga live Uppsatser om VAD äR EN RAMLAG. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Det som beskrivs i en lag är då en miniminivå under vilken avtal inte får träffas. Som exempel är Arbetstidslagen dispositiv. Här gäller även att de regler som träffas genom ett kollektivavtal inte får innebära att den anställde får sämre villkor än vad som följer av EG:s arbetstidsdirektiv Det är noga bestämt hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. Här kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården

Arbetsmiljö är allt på jobbet, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra Bokföringslagen har i stora delar karaktären av ramlag. Lagreglerna är av generellt slag och begränsas till mer allmänna principer. Motiven för en ramlagstiftning är bland annat att de frågor som kommer upp inom redovisningsområdet är mycket olika och att lagregler som reglerar dem måste bli omfattande Arbetsmiljöverket är en central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. På uppdrag av regering och riksdag ska de se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs. Arbetsmiljöverket ska också, med lagen som grund, ge ut föreskrifter med mer detaljerade regler . Arbetsmiljölagen är en ramlag Hälso- och sjukvårdslagen, HSL är en ramlag, den anger huvudmålen för hälso- och sjukvårdens inriktning utan detaljer. Målet med lagen är en god hälsa och vård på lika villkor för alla. Hälso- och sjukvårdslagen är till för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador

Arbetsmiljö är ett begrepp som sammanfattar förhållandena på en arbetsplats. Det kan vara fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Arbetsmiljö är allt som kan påverka dina egna och dina arbetskamraters fysiska och psykiska hälsa HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Psykiatrisk tvångsvård innebär att du som patient vårdas mot din vilja på en psykiatrisk avdelning synonym ramlag, korsordshjälp ramlag, saol ramlag, betydelse ramlag, vad är ramlag, ramlag stavning,ramlag betyder, annat ord for ramlag, ramlag korsord, ramlag uppslagsverk, ramlag förklaring, hur stavas ramlag Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Här kan du läsa kort om vad de innebär

Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL), som omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL) Dessutom finns ett antal lagar som är knutna till miljöbalken, t ex plan- och bygglagen, skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Sammanlagt omfattar hela miljöbalkens regelsystem tusentals bestämmelser. Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att de flest Finns det patienträttigheter och hur är de utformade? Vem bär ansvaret inom hälso- och sjukvården och hur sker uppföljningen? 17 Vårdjuridik Kort om läkemedel. Loading... Unsubscribe. När Lena Adelsohn Liljeroth gästade Biblioteksdagarna under torsdagen slog hon fast att den nya bibliotekslagen är en ramlag - den ska inte detaljstyra persona

Vad är en översiktsplan och vilket organ fattar beslut om en sådan? PBL 3, behandlar översiktsplan, detta är en plan som ska ange den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, planen ska ge vägledning för beslut om hur mark och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas, bevaras 1 4 Socialtjänstlagen 4.1 En ramlag Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag. Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen Det är en ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso och sjukvård. Vad innebär vårdgarantin Där anges inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas vård

RAMLAG :-Allmänt hållen lagstiftning som i första hand anger mål och riktlinjer. Avsikten är att en ramlag skall fyllas ut och preciseras genom avtal, praxis och myndighetsföreskrifter mm Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Kommunalt självstyrelse innebär att det ska finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Dessutom innebär det att kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter 2.2 Ramlag 2.2.1 Vad kännetecknar en ramlag? Vad och hur mycket som ska rymmas inom begreppet ramlag finns det flera olika uppfattningar om. Det kan alltså inte sägas att det finns en allmänt accepterad entydig definition. An viktigare är det då att klargö­ ra vilken definition man som författare vill sätta upp eller ansluta sig till

Det är stor skillnad på en ramlag som Socialtjänstlagen (SoL

Ramlag - DokuMer

Ramlag, normering och bedömning Tillsynsforums konferens •Vad är bevisat? •Bevisbörda, beviskrav, värdering •Skönsmässiga bedömninga Till uppsatsens syfte hör två frågeställningar som besvaras med hjälp av framställningen. Den första frågan är hur bedömningen av skälig levnadsnivå görs när enskilda ansöker om bistånd för att betala en skuld. Den andra frågan rör vad det finns för problem med att begreppet inte har preciserats i lagstiftningen

Socialtjänstlagen - Halmstads kommu

Vill man ha full koll rekommenderas boken Utbildningsväsendets författningsböcker UFB2 som kan beställas på www.nj.se. Styrdokumenten Skollagen Skollagen är en ramlag som reglerar det grundläggande i skolan samt övergripande bestämmelser såsom undervisningstid, rätt till utbildning, kostnadsfri skolgång och rätt till elevinflytande Skyldighetslag - i motsats till SoL som är en Rättighetslag Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. •Lagen talar däremot inte om vilka rättigheter du har som patient symbolernas betydelse. Denna gemensamma förståelse är något som växer fram och som vi lär oss i samspelet med andra människor. Detta innebär att vi redan har en inlärd uppfattning om vad olika ord betyder. I vårt fall har vi därmed sedan tidigare en bild av vad orden god oc Uppsatser om RAMLAG FöR OCH NACKDELAR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter och är därmed en så kallad skyldighetslagstiftning, det vill säga det framgår indirekt av lagtexten vad patienten kan förvänta sig av vården Arbetsgivaren beslutar själv vad som ska inköpas. Skolhjälpmedel. Skolhjälpmedel, som inte är ett ansvar utifrån HSL, är ett ansvar för varje skola att köpa in. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan se olika ut beroende på vilka överenskommelser som finns mellan sjukvårdshuvudmännen. Vem kan få. Vad säger lagstiftningen om vår mat? Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom EU, och gäller för hela EU. I Sverige gäller även nationella regler om livsmedel i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter

är en ramlag som, förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglage Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Man kan dela upp begreppet i fysisk och psykisk integritet. När det gäller fysisk integritet är den helhet som avses kroppen För att kunna vända trenden är det angeläget att undersöka hur arbetssituationen ser ut och vad i själva arbetet som påverkar viljan att stanna kvar i yrket som socialsekreterare. 1.1 Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd Arbetet inom socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen (SoL) som är en ramlag vilke Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas

beskaffenhet kan sedan brytas ner i karaktär, vad målet eller ärendet har för betydelse, och partsförhållandet. Det är en samverkan mellan båda dessa, men trots vissa skillnader mellan instanserna bör det avgörande vara vad målet eller ärendet har för betydelse, alltså hur stor inverkan utgången har för den det berör Personuppgiftslagen är en ramlag vilket innebär att bestämmelser i en annan lag, till exempel bokföringslagen, eller förordning gäller före den. När det gäller anställdas personuppgifter så är, oavsett vem som hanterar personuppgifter, arbetsgivaren den som är ansvarig för korrekt hantering

Ett mått på hur myndigheterna sköter sina uppgifter är antalet JO-anmälningar. När det gäller språklagen så är de inte särskilt många. Svenska myndigheter är nog världens mest följsamma och laglydiga, trots att språklagen är en så kallad ramlag - det vill säga en lag utan sanktioner. Men några anmälningar har det hunnit bli Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. Lag (1997:1229)

Vad i klientens berättelse lyfter hon fram och vad väljer hon bort? Hur går en klient från att betraktas som omotiverad till att hon ses som sjuk? Hur avgör en handläggare om klienten har sig själv att skylla eller är offer för yttre omständigheter? Min ambition är att synliggöra de tysta idéerna bakom formuleringarna; praxiskunska

populær: