Home

Børn og unge i danmark velfærd og trivsel 2017

BØRN OG UNGE I DANMARK - VELFÆRD OG TRIVSEL 2018 Undersøgelsens følgegruppe Bente Boserup, Børns Vilkår Jimmie Gade, VELUX FONDEN Jan Kampmann, Roskilde Universitet Jørgen Elm Larsen. Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018. Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder. Indhold. Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopu-lationen trives på forskellige livsområder. Samtidig bidrager den også med viden om kategorier af børn og unge, som har det sær Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 er en statistisk baseret indikatorundersøgelse, som beskriver den danske bør-nebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder. Samtidig bidrager den også med viden om kategorier af børn og unge, so

BØRN OG UNGE I DANMARK - VELFÆRD OG TRIVSEL. Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder 2017 Én undersøgelse om unge i Danmark Skolesundhed.dk . PARTNERSKAB der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed arbejder med børn og unge i kommunerne og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel Børn og Unge i Danmark 2018. Vi vil med undersøgelsen have fokus på, hvordan forskellige grupper har det - både når det gælder trivsel og materielle vilkår. Vi vil skabe ny viden om almindelige børn og unges hverdag, og ny viden om udsatte børn og unge. Velfærd og. Hvad bruger børn og unge deres fritid til? I bogen Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018, udgivet af VIVE, har man spurgt ind til børn og unges fritidsbeskæftigelse i forhold til brug af computer, bøger, deltagelse i sport, religiøs aktivitet, fester og deres kulturoplevelser, som biograf-, teater- og museumsbesøg. I bogen. på, at der tilsyneladende er blevet flere hjemløse kvinder, som har daglig omsorg for børn, og antallet af hjemløse unge mellem 18 og 25 er steget betydeligt. Siden 1990'erne er antallet af drab i Danmark halveret, men dette fald gælder ikke for drab af børn. I 2017 blev 15 børn dræbt. Der er sparsom viden om motiver og omstændighede

Formålet med undersøgelsen er at få viden om danske børn og unges velfærd og trivsel i al almindelighed på en række områder som materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred og fritid og andre Undersøgelsen 'Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014' viser, at børn i eneforsørger- og stedfamilier lidt sjældnere føler, at forældrene derhjemme altid holder af dem, når man sammenligner dem med børn, der lever i kernefamilier. Det gælder for alle aldersgrupper Børns Trivsel er en non-profit forening der er ansvarlig, sætter en ære i anstændighed, god tone og målbare resultater. Foreningen har til formål, at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år og forebygge at sociale problemer udvikler sig. Vi støtter op om nuværende og tidligere anbragte børn og unge Børn og unge i Danmark - Velfærd og Trivsel 2010. Selvom danske børn og unge som helhed har det godt, er der stadig nogle grupper, der er i særlig risiko for at blive socialt marginaliseret. Dette gælder bl.a. børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, børn og unge, der ikke er vokset op i en kernefamilie, samt børn og unge fra. Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018, VIVE. Danskernes sundhed -Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet -For børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser. SST 2018 Børn og unges mentale helbred

Børn og unge i Danmark

Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 201

SVIGT AT BØRN I DANMARK 2016/2017 Redaktør: Marianne With Bindslev trivsel og udvikling i Danmark. Fælles for de svigt, som præsenteres i denne rapport, er, at barnets ret til beskyttelse, I Danmark har udsatte børn og unge en dårligere skolegang end ikke-udsatte børn - Supplere Kommunale Serviceindikatorer for udsatte børn/unge på DST: Levevilkår/Sociale forholde/Udsatte børn og unge - Dækker flg. temaer: 1) Trivsel på og oplevelse af anbringelsessted 2) Kontakt til familien 3) Skolegang 4) Helbred og Sundhed 5) Fritid 6) Venskaber 7) Subjektiv trivsel 8) Kendskab til egne rettighede Hovedparten af overtrædelserne, 85,5 pct., blev begået af unge mænd. Tabellen viser desuden, at der er sket et fald i antallet af domme til både unge mænd og unge kvinder i perioden. I figuren nedenfor vises procentandelen af unge mænd og kvinder, der fik en dom i perioden 2011-2016 15 procent af alle danske børn og unge er udsatte af de 3-19-årige i Danmark. Formålet med undersøgelsen er at få viden om danske børn og unges velfærd og trivsel i al almindelighed på. Rapport Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og i kommunerne på Københavns vestegn. Det viser en omfattende rapport om, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig de seneste otte år

1 bØrn og unge i danmark bØrn og unge i danmark v e l fÆ r d o g t r i vs e l velfÆrd og trivsel 2014 mai heide ottosen dines andersen karen margrethe dahl anne toft hansen mette lausten stine vernstrØm Østergaard isbn mai heide ottosen m.fl. 14:3 En mere virkningsfuld indsats forudsætter, at der i højere grad arbejdes for at udvikle indsatser, der virker og gør en positiv forskel for udsatte børn og unge. Regeringen vil med afsæt i satspuljeaftalen for 2017 komme med forslag til initiativer målrettet udsatte børn og unge Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gennemført en panelundersøgelse om danske børn. Undersøgelsen giver indblik i, hvordan børn trives på forskellige livsområder - herunder også i forhold til sygdom SFI rapport: Børn og unge i Danmark, Velfærd og trivsel 2014 Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder

Velfærd og trivsel 2018 er udgivet af Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Den viser blandt andet: At de r er voksende sociale forskelle mellem børn, der bor i kernefamilie, og børn, der oplever skilsmisse. At bør n og unge, der er efterkommere af indvandrere, i stigende grad taler dansk med deres forældre En del børn og unge i Danmark udviser selvdestruktiv adfærd ved bevidst at skade sig selv. Det sker fx ved 'cutting', hvor barnet eller den unge skærer sig selv med skarpe redskaber, at barnet eller den unge slår sig selv, kradser sig selv, bider sig selv, brænder sig selv med en lighter, foretager hoveddunken mv 6 forord 5 Forord Børn og unge i Danmark Velfærd og trivsel 2010 er kommet i stand på initiativ af Bikubenfonden, som også har finansieret undersøgelsen. Fonden ønskede at få tilvejebragt en statistisk baseret oversigt over børnebefolkningens tilstand. Opdraget var, at oversigten både skulle give indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder Børn af veteraner- hverdagsliv og trivsel. Hvordan påvirkes børn af veteraner i Danmark, når én af deres forældre vender hjem fra krig? Det er det spørgsmål, VIVE stiller og kaster derfor lys over dette underdokumenterede område. Indhold. Undersøgelsen har fokus på børn af veteraners daglige trivsel Brætspil . Få ting kan samle familien som et brætspil. Eller få den til at bekrige hinanden indædt. Men brætspil er ikke kun til regnvejrsdage i sommerhuset, de er også eminente læringsredskaber til børn, der ved hjælp af dem kan lege sig til at lære at stave, regne og tænke strategisk

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) København, 2010. 252 sider. Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse om trivsel og velfærd hos de 3-19-årige i Danmark. I undersøgelsen er der fokus på materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred og fritid. Derudover identifikation af hvilke børn og unge, der har. Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 247 sider 2014. Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet Danmarks Pædagogiske Universitetskole, 218 sider 2009. Om vidensbanken Støttegrupper for sårbare børn og unge. Fonden Børns Velfærd skaber de - pædagogiske - rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede Læserbreve. Børn&Unge optager alle relevante debatindlæg. Det betyder, at de er skrevet til Børn&Unge med medlemmerne og/eller BUPL som målgruppe, og at de tager afsæt i pædagogers arbejdsliv

  1. Vore børn og unges trivsel er vigtig og vore børn er grundlaget for vores fællesskab og den velfærd i fremtiden, som vi alle gerne vil have. Men uligheden er vokset i Danmark. Vi er et af de lande i Europa, hvor uligheden er vokset hurtigst. Vi vil derfor arbejde på, at fjerne forskellen i børn
  2. Børnehjælpsdagen, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD), Lær for Livet, Plejefamiliernes Landsforening (PLF) og Projekt Netværket er gået sammen på Folkemødet 2017
  3. dst skal vi gøre en særlig indsats for børn og unge i de kendte risikogrupper, f.eks. børn af forældre med psykisk sygdom. Her ved vi, at omkring halvdelen af disse børn senere får psykiske problemer selv. Det er alt for tilfældigt, om der findes tilbud om rådgivning og støtte til disse børn og unge
  4. dske frafald, der skyldes psykisk mistrivsel. Projektet, der nu er afsluttet, blev gennemført i samarbejde med Psykiatrifonden
  5. (Kilde: Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn, AE, 2018) Ca. 3,2 mio. kr. over et livsforløb vurderes samfundet at kunne spare ved at flytte et udsat barn eller ung til en livsbane, der i højere grad ligner normalbefolkningens. (Kilde: Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel, SFI, 2014.

Forside Børn og unge i Danmark

Helsingør Kommune har vundet digitaliseringsprisen for sit projekt, Familiedialog. Et digitalt redskab, der gør kommunikation og aftaler mellem borgeren, kommunen og andre aktører mere overskuelig og nemmere at handle ud fra. Målet er mere trivsel hos børn og unge Også SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - har i den store trivselsundersøgelse Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 20148 set på sammenhængen mellem den familietype, som børn og unge lever i, og forskellige risikofaktorer, som de unge udsætter sig selv for eller udsættes for. Her konkluderes det, at børn fra.

Af Mathias Lasgaard for Psykiatrifonden i 2017. Besøg siden. Ung, ensom og angst. 28 procent af de unge deler sjældent eller aldrig nederlag og sorger med deres forældre, og 24 procent deler heller ikke med deres venner. Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 og 2010 Produktbeskrivelse. Statistisk baseret oversigt over børnebefolkningens tilstand og trivsel på forskellige livsområder med analyser af enkelte grupper af udsatte unge og undersøgelse af det børnesociale område Med litteraturhenvisninger og links Det er første gang, der bliver lavet så stor en undersøgelse af børn og unges hverdag og liv i Danmark. I alt er 5.800 personer fra fem årgange med. For undersøgelsens yngste børn på 7 år, er det forældrene, vi spørger. De ældre børn på 11 år og de unge på 15, 19 og 23 år skal selv give oplysninger til undersøgelsen. Vis mer

Børn og Unge i Danmark 2018 - VIV

Kært barn har mange navne. Og når det kommer til børn og unge, der bruger mange timer foran computere, tablets og smartphones, bliver der også flere aktive skærmtrolde. Det viser rapporten, 'Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2014', som Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, SFI, netop har udgivet Undersøgelsen Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2014 fra SFI bekræfter tendensen. Undersøgelsen viser, at børn og unge i Danmark i 2013 - set i forhold til 2009 - bruger mere tid på at chatte med vennerne og mindre tid på at se hinanden fysisk i fritiden Naturvidenskabsfestival arbejder for, at alle børn og unge i Danmark mindst en gang om året motiveres til at udforske, forstå og forandre verden med science. Alle, der har lyst til at følge denne vision, kan være med. Science findes overalt i vores hverdag og er med til at løse globale udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima Børn og unges mentale sundhed og trivsel Onsdag 23. august 2017 . Slides fra Tormod Bøe . Titel og undertitel skal DET NATIONALE FORSKNINGS- OG ANALYSECENTER FOR VELFÆRD Børn og unges trivsel og psykiske sundhed . Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet . Overskrift og.

Børn og unge - Danmarks Statisti

Hovedparten af danske børn og unge har det godt, og Danmark er et velfærdssam-fund med stigende fokus på børns og unges materielle velfærd, deres helbredsmæssi-ge trivsel, deres sociale relationer, fritidsliv og uddannelse. Men undersøgelser viser desværre en klar social ulighed i sundhed, samt at flere børn og unge kæmper me Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017 · August 2016 5 • Styrket kernevelfærd og tryghed i Danmark. Regeringen afsætter bl.a. 720 mio. kr. mål-rettet øget livskvalitet og selvbestemmelse for de ældre på plejehjemmene frem mod 2020. Der afsættes 580 mio. kr. til bedre dagtilbud frem mod 2020. Regeringen vil inve Aftalepartierne vil med aftalen vende udviklingen, hvor flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel, sårbarhed og psykiske lidelser. I 2017 var ca. 53 pct. flere børn og unge i kontakt med børne- og ungepsykiatrien end i 2010. Vi oplever i disse år en meget bekymrende stigning af især unge mennesker med ondt i livet og begyndende. Det kan godt være, det blev forbudt at slå børn tilbage i 1997. Alligevel er alt fra lussinger til en endefuld stadig hverdag for mange midt- og vestjyske børn. Faktisk har hvert sjette barn været udsat for fysisk vold i hjemmet, viser en 2016-undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vold og seksuelle Overgreb mod børn og unge

Omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed. 3 Oldrup et al., 2016, Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 4 Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 146, 10. april 2018 Det skyldes især, at de vokser op under ringere materielle vilkår og herunder har ringere boligforhold. Sådan lyder en af konklusionerne i VIVE-rapporten Børn og Unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018, som seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk har været med til at lave. 14.01.201

Skilsmissebarn i Danmark - risikofaktorer og muligheder for

En ændring i ungdomskulturen og en helhedsorienteret indsats i kommunerne er ifølge forsker en del af forklaringen på, at færre udsatte unge begår kriminalitet. I KL glæder man sig over udviklingen, men bekymrer sig i lighed med Børnerådet over, at man med det nyoprettede Ungdomskriminalitetsnævn sætter større fokus på den kriminelle adfærd end på den unges livssituation og. Rikke Fuglsang Olsen og Mette Lausten Hhv. forsker i Afdeling for Social Politik og Velfærd og seniorforsker i Afdeling for Udsatte Børn, Dagtilbud og Skole, begge ved SFI. Rikke Fuglsang er uddannet cand. scient. pol. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Hun beskæftiger sig med analyser af nogle af de mest udsatte børn og unge i Danmark

Børn og Unges Trivsel

Børn og unge i Danmark - Velfærd og Trivsel 201

Blog: Danske børn og unges velfærd og trivsel - Danmarks

Den aktuelle Sammenhængende børne- og unge-politik er gældende for 2017-19. Den overordnede politiske ramme for politikken - visionen - tages op målrettet på at sikre alle børn og unge den bedst mulige læring, trivsel og personlige mestring. alle børn og unge kan udvikle tillid. Familier, Børn og Unges kerneopgave er at støtte børn og unge med særlige behov og sikre de samme muligheder for udvikling og trivsel, som deres jævnaldrende har. Aarhus skal være en god by for alle, hvad enten man er udsat, handicappet eller har en sygdom

at børn og unge vokser op og bliver bevidste forbrugere. Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal have bedre muligheder for at arbejde med og sætte fokus på mad, måltider og sundhed for at fremme børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse. Sund mad og gode rammer om maden styrker forudsætningen for at lære Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med ind i alt arbejde med alle børn og unge

Anbragte børn og unges trivsel — Socialstyrelsen - Viden til gav

Børn og unge i Danmark af Mai Heide Ottesen, Mette Lausten og Dines Andresen m.fl. Hæftet bog, 255 sider ISBN: 9788774879824 Udgivet 2010.09.30 af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Samvær & trivsel. Om online fællesskaber, trivsel og social interaktion. God tone, billeddeling og konflikter på nettet. der er målrettet børn og unge med ADHD og autisme, og som derfor kan have brug for ekstra støtte til at navigere online. både med og uden voksne. 05. okt 2017. Her kan du læse fagbladet Børn&Unge i digital bladreversion. Klik på bladikonet for at åbne epaperen

Omfang — Vidensportalen på det sociale områd

Sundhed og velfærd. Faxe Kommunes Tilsynspolitik; Her kan I finde oplysninger om samarbejde omkring børn- og unges sundhed, trivsel og læring. at der er noget galt. Faxe Kommune har også et beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge. Skole og SFO . Folkeskoler og SFO i. - Spørger man de unge selv, rapporterer de flere problemer, mere stress, mere tristhed og mere ensomhed, og vi ser faktisk også en stigning i børnepsykiatriske diagnoser, forklarer Carsten Obel Målet med Børne- og Ungepolitikken er at give en fælles ramme for arbejdet med børn og unge i Vejle Kommune. Den skal sende et signal om, hvilke værdier arbejdet med børn og unge er baseret på, og hvilken tilgang medarbejderne møder børn og unge med - uanset alder og behov Pædagoger og Perkere; Børn med anden etnisk baggrund ved skolestart; Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark; Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse; Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018; Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund; Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration.

Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2018. Published 4 months ago. 302 pages. Den Røde Brochure 2019/2020 - teater for børn og unge. for unge med særlige behov - Vinter 2017/18 Tilbudsportalen indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem. Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark - fredericia

Uanset partifarve ønsker langt de fleste en god velfærd, som ikke kun er for de 80 procent, der kan klare sig selv. Af: Elisa Bergmann: Dagen efter stormødet i Odense, hvor vi var samlet 3.400 tillidsfolk for at stå op for velfærden i Danmark, var jeg med i tv-programmet DR2 Dagen. En kendt debattør og cheføkonom og jeg skulle diskutere. Også indkomstfordelingen, målt ved gini-koefficienten nævnes ofte som en betydende indikator for velfærd. Danmark havde i 2001 den mest lige indkomstfordeling i verden, men siden da er uligheden blevet større, og bl.a. Norge, Sverige, Østrig, Finland, Belgien og Tjekkiet havde ifølge EU's opgørelse i 2016 en mere ligelig. Finanslovforslaget 2017: Velfærd, tryghed og ansvarlighed der dels styrker kernevelfærden ved at skabe bedre forhold for samfundets børn, syge og ældre og dels bidrager til at sikre, at Danmark fortsat er et trygt og sikkert land. Ramme til trivsel og læring i dagtilbud på 580. Mistrivsel hos børn og unge • Stigning i antallet af børn og unge som får en psykiatrisk diagnose og som rapporterer at de ikke trives mentalt (Vidensrådet for forebyggelse, 2014) • Skolebørnsundersøgelsen (i samarbejde med WHO). Trivsel hos de 11-, 13-, og 15-årige måles hver fjerde år 10/01/2017

Børn, Unge & Sorg's mål med projektet er at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for efterfølgende at kunne implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende. Ca. 80.000 børn og unge op til 28 år oplever hvert år, at en forælder rammes af en alvorlig fysisk sygdom Børn, unge og vold i tal . Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) i 2016 har hver 6. barn og ung i Danmark været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn og ung har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Kommunen har derfor i samarbejde med SUS arbejdet med at styrke blikket for børn og unge, der ikke trives, og med at arbejde endnu mere med Ndligere og forebyggende indsatser omkring brn og unge med ADHD eller til-svarende vanskeligheder. 1, bde i forhold til indsatser, behandling og opflgning samt med inddragelse af barnet/den unge og dennes for-ldre/prrende. Samtidig er forventningen, at en bedre sammenhng medvirker til en bedre ressourceudnyttelse p tvrs af sektorer. Selvom dette forlbsprogram omhandler brn og

Børn og Unge anbragt i slægten, en sammenligning af slægtsanbringelser og anbringelser i traditionel Velfærd, sundhed og trivsel 3. dataindsamling. SFI. 2006. Danmark, Grønland, Finland, Island, Norge og Sverige. På et deskriptivt sammenligningsgrundlag undersøges og skabes et. 2017 年 1 月 7 日 157 浏览次数 I dag udkommer Børn og Unge i Danmark. Velfærd og trivsel... Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune...

1. marts 2017 kl. 10:05 Alle unge skal hjælpes godt på vej. En jungle af tilbud og en labyrint af muligheder; alligevel står omkring 70.000 unge i ingenmandsland - uden job eller uddannelse - syv år efter, at grundskolen er afsluttet. Det skal vi have rettet op på, fordi alle unge fortjener at komme godt på vej. Læs mer Ny professor i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Risskov, Charlotte Ulrikka Rask, har en vision om at opbygge et bedre behandlingstilbud til børn og unge med funktionelle lidelser. Gennem de seneste årtier er der sket en stigning i andelen af børn og unge, som dagligt har fysiske symptomer, som ikke umiddelbart kan forklares SPOR - Børns udvikling og trivsel gennem livet er en ny stor forløbsundersøgelse, hvor forskere fra VIVE håber at kunne følge op til 30.000 danske børns udvikling og trivsel fra tidlig barndom til voksenlivet. Undersøgelsen hedder SPOR, fordi vi gerne vil undersøge de spor, som barndommen sætter i os 2018 Sundhedsdatastyrelsen: Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet En nylig rapport fra sundhedsdatastyrelsen belyser prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at prævalensen af spiseforstyrrelser blandt børn og unge er stigende

populær: